Regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Varje år publiceras en åtgärdslista på Hållbar Stad där Rådets kommande aktiviteter redovisas.

Rådet för hållbara städer inrättades i december 2017 i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling. I fokus för arbetet ligger regeringens Strategi för levande städer, Rådets uppgift är att stötta utförare – framför allt kommuner och landsting – i genomförandet av regeringens politik.

Rådet ska verka till maj 2022. Fram till dess ska en samlad åtgärdslista bestående av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras på Hållbar Stad varje år.

Varje år ska Rådet dessutom redovisa vilka åtgärder man ser som strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Det ska även lämnas förslag på eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas.

Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

Regeringens ambitioner

Det övergripande mål för den hållbara stadsutvecklingen, som står skrivet i Strategin för hållbara städer, ser ut så här:

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som t.ex. gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

Regeringens ambition är att svenska städer och samhällen ska utvecklas till att bli både gröna, hälsosamma, inkluderande och klimatsmart. Nyckeln till detta, står det Strategin, är att stärka och stötta kommunerna i deras arbete.

Hur fungerar Rådet för hållbara städer?

Rådet för hållbara städer består av myndighetscheferna på alla deltagande myndigheter samt representanter från kommuner och länsstyrelser. Ordförande för Rådet är riksarkitekten Helena Bjarnegård.

Till Rådet finns en expertgrupp knuten. Den består av sakkunniga inom varje deltagande organisation. Expertgruppen tar fram strategier, förslag på åtgärder och samverkansmöjligheter.

Dessutom finns en kommungrupp samt en näringslivsgrupp knuten till Rådet. Dessa fungerar som bollplank i Rådets arbete för att säkerställa att arbetet får ett verkligt genomslag.

Följande myndigheter ingår i Rådet för hållbara städer:
Boverket
Energimyndigheten
Formas
Länsstyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design
Statens konstråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxtverket
Trafikverket
Vinnova