• Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester

  Vad hände när projektet avslutats?

  Allt fler känner en oro för hur det egna resandet påverkar klimatet. Mistra Urban Futures har varit delaktiga i att ta fram ett digitalt verktyg som gör det enklare att fatta klimatsmarta beslut inför semestern. Global uppvärmning är en kritisk fråga. För att minska utsläppen av växthusgaser diskuteras stora förändringar i samhällets infrastruktur men också…
 • Handbok visar hur växt- och djurliv skapar hållbara städer

  Vad hände när projektet avslutats?

  Vackert fågelkvitter och svalkande träd kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Ett projekt inom ramen för Mistra Urban Futures har utvecklat en metod och handbok som ska få ekosystemtjänster att värderas högre i staden. Förtätningen av städerna i Sverige har under de senaste decennierna fått som konsekvens att grönskan minskat. Därför var det viktiga och…
 • Så blir staden mer tillgänglig för alla

  Vad hände när projektet avslutats?

  Projektet FUNKTEK gjorde inte bara Göteborgs Stadsmuseum mer tillgängligt. Metoden där personer med olika typer av funktionsvariationer testade och förbättrade museets utställningar och aktiviteter har fått ringar på vattnet i Göteborg. FN:s konventioner för mänskliga rättigheter slår fast att ”var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv”. – Det är en…
 • Hur vi bygger staden kan motverka orättvisor

  Vad hände när projektet avslutats?

  Stadsbyggnad kan bidra till en ökad social hållbarhet i Göteborg. Det visar analyser gjorda inom Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] stad och som haft direkt effekt i Bergsjön. – Vi har utvecklat kunskaper om hur stadsbyggnad kan motverka social ohälsa och orättvisor av olika slag, säger Mari Tastare, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Dela[d] stad…
 • Jan Gehl puts people first

  Lessons from Mistra Urban Futures' Annual Lecture 2018

  Mistra Urban Futures’ Annual Lecture 2018 was given by Founder & Senior Advisor of Gehl Architects, Professor and Architect MAA, Jan Gehl. With over 40 years of experience of working with liveable cities and putting people first in city planning, the legendary architect filled Chalmers largest auditorium on December 5th.  Before Jan Gehl enters the…
 • Forskningsbaserat spel lyfter klimatfrågan i Göteborg

  Vad hände när projektet avslutats?

  En forskningsrapport om klimat och konsumtionsberäkningar har både satt avtryck på Göteborgs stads klimatarbete och nått ut till regionens ungdomar genom spelet Future Happiness Challenge. Målet med spelet är just att barn och ungdomar ska få upp ögonen för klimatutmaningarna. Rapporten kommer från projektet Well-being In Sustainable Cities (WISE) som skett inom ramen för Mistra…
 • Hur skapas en attraktiv stad genom hållbart resande?

  Vad hände när projektet avslutats?

  Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till konkreta resultat runt om i Västsverige. Flera kommuner har förändrat sin syn på attraktiva områden nära reseknutpunkter, gågator och andra promenadstråk.  Borås är ett exempel där attraktiva stråk ska skapas för att få centrum att kännas större och mer enhetligt. Genom olika workshops identifierade projektet…
 • Ändrade synsätt kan skapa socialt hållbara städer 

  Vad hände när projektet avslutats?

  Åtta synsätt som kan förändras för att skapa rättvisare och socialt hållbara städer. Det är ett resultat av projektet Kairos som Mistra Urban Futures har investerat i. KAIROS är en förkortning av “Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och Socialt hållbara Städer”. Huvudsyftet med projektet var att kartlägga hur globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid…
 • Foto: Jenny Sjödin

  Forskningssamarbete – viktigt arv efter Vision Älvstaden

  Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följder, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare. När Älvstaden - Nordens största stadsutvecklingsprojekt - och Frihamnen projekterades stod de inblandade aktörerna inför en rad utmaningar, som exempelvis klimatförändringarna. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida…
 • Mindre biltrafik och mer kollektivt resande

  Vad hände när projektet avslutats?

  Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025. Ett samverkansprojekt inom ramen för Mistra Urban Futures har spelat extra stor roll på vägen mot det målet. I forskningsprojektet Well-being in Sustainable Cities - förkortat WISE - analyserades hur människor påverkas av en omställning till ett hållbart samhälle. Det slogs tidigt fast att det…