• Mobilitetsstrategier i socialt utsatta områden

  Forskare från K2 har studerat hur människor som lever i socialt utsatta områden i utkanten av Stockholm och Göteborg reser i sin vardag och hur de upplever att kollektivtrafiken fungerar. Människor som bor och arbetar i socialt utsatta urbana områden reser och äger bil i mindre utsträckning än de som lever i andra urbana områden.…
 • Ökade mark- och fastighetsvärden kan finansiera kollektivtrafik

  Förbättringar i kollektivtrafiken förändrar inte bara människors möjligheter att förflytta sig, utan påverkar också mark- och fastighetsvärden. Genom markvärdefinansiering kan den markvärdestegring som uppstår till följd av förbättrad, eller utbyggd, kollektivtrafik användas för att finansiera investeringar i kollektivtrafiken. I Sverige tillämpas markvärdefinansiering både genom markförsäljning och genom så kallad medfinansieringsersättning, där berörda fastighetsägare och exploatörer…
 • Åtgärder som höjer tågens punktlighet

  Med förbättrad tidtabellsplanering, tydligare instruktioner till resenärer på järnvägsstationerna och en järnväg som klarar vårt svenska klimat kan antalet avgångar som anländer i tid öka väsentligt, det visar Carl-William Palmqvist som disputerar med en avhandling om förseningar i Sveriges tågtrafik. Allt fler i Sverige väljer att resa med tåg och antalet resenär har på 30…
 • Ökade resurser och sänkta biljettpriser i Jönköping gav fler resenärer.

  Fler resenärer i kollektivtrafiken

  K2-forskare har studerat hur regioner, kommuner och andra aktörer kan samarbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet och andel av alla transporter. Antalet resor med kollektivtrafik i Sverige har ökat med 18 procent mellan åren 2009 och 2015. Det finns dock stora skillnader i resandeutveckling mellan de 21 regionerna i landet. Nio regioner har haft en…
 • När bussen inte niger, rampen för rullstol inte fälls ut eller när stannar bussen stannar långt ut i gatan är några exempel på hinder som gör att funktionsnedsatta använder kollektivtrafiken mindre. Foto: Eva-Lisa Saksi

  Stress och chaufförers negativa attityd hindrar funktionsnedsatta från att resa kollektivt

  Personer med nedsatt rörelseförmåga reser i mindre utsträckning kollektivt än andra resenärer. En studie av klagomål från funktionsnedsatta resenärer visar att stress och chaufförers negativa attityd hindrar resenärer med funktionsnedsättning från att resa kollektivt. Kollektivtrafikmyndigheter och leverantörer har bedrivit ett omfattande arbete med tekniska lösningar för att förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken. Trots dessa insatser reser…
 • Oklart om viten fungerar för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet

  I Sverige upphandlas nästan all lokal kollektivtrafik av kollektivtrafikmyndigheter. Flera av kollektivtrafikmyndigheterna har som mål att förbättra resenärernas kundnöjdhet. En av de viktigaste metoderna för att påverka kvaliteten, och därmed kundnöjdheten, är att belägga förseningar och inställda turer med viten. Roger Pyddoke, forskare vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI…
 • Hur påverkar investeringar i kollektivtrafiken fastighetsbranschen?

  Vilka effekter kan investeringar i kollektivtrafiken ha och vem drar nytta av dem? De frågorna undersöks i ett av K2:s forskningsprojekt, som länkar ihop kollektivtrafiken med bostads- och fastighetsbranscherna. Under 2019 har forskarna spridit sina insikter bland annat via en workshop, en konferens, ett lunchmöte och på en mastersutbildning vid Malmö universitet. Projektet, som heter…
 • Så fungerar kollektivtrafiken i Uddevalla

  Resenärerna upplever resecentrum som en otrygg plats och de som fattar beslut om kollektivtrafiken saknar egen erfarenhet av Uddevallas kollektiva transportlösningar. Forskare från K2 har genom samtal med beslutsfattare och resenärer studerat Uddevallas kollektivtrafik. En viktig erfarenhet från dessa samtal är att Uddevallas utmaningar skiljer sig från de trafikutmaningar större städer brottas med. I den…
 • Foto: Pixabay

  Nya forskningsprojekt vid K2

  Under 2019 pågår arbetet med att ta fram nya forskningsprojekt som kan genomföras inom ramen för K2:s verksamhet från och med år 2020. K2:s styrelse har fattat beslut om finansiering av ett doktorandprojekt om punktlig tågtrafik och om tio projektskisser som nu erbjuds att gå vidare i processen. Ambitionen är att samtliga beviljade skisser ska…
 • Äldre upplever goda transportmöjligheter

  De flesta äldre i Sveriges storstadsregioner upplever att de har god tillgång till transportmöjligheter, det visar aktuell forskning från K2. K2s Jean Ryan har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de…