• I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. Ett nytt bostadsområde i kulturhistorisk miljö där boende och verksamheter samlas kring odling och hållbara lösningar. Foto Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor.

  Nu utvecklar vi Sege Park med hjälp av byggherredialog

  Östra sjukhusområdet förvandlas just nu till bostadsområdet Sege Park, med starkt fokus på social och miljömässig hållbarhet. Planerna formas till stor del i en dialogprocess mellan Malmö stad och 13 olika byggaktörer. Området erbjuder speciella förutsättningar med sin lummiga parkmiljö och gamla sjukhusbyggnader. Malmö stad strävar efter att Sege Park ska bli en grön stadsdel…
 • Bred dialog när ny stadsdel planeras i Limhamn

  Limhamn kan få en ny grön kvartersstad med bostäder och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett skissförslag på en ny stadsdel, som presenterats i en första dialog med fastighetsägare och Limhamnsbor. På Stadsbyggnadskontoret pågår ett arbete med ett planprogram för att börja omvandlingen av Annetorps industriområde. Planen ska ge förutsättningar att skapa ett område med…
 • Illustration: SWECO, Söderkullaparken efter regn

  Så ska Malmö klara hundraårsregnet

  År 2045 ska Malmö klara av att hantera ett hundraårsregn. Det är målet med den skyfallsplan som Malmö stad tagit fram tillsammans med VA Syd. Det hade regnat hela söndagsmorgonen när himlen, strax före klockan nio, verkligen öppnade sig och vattnet forsade ner. Skyfallet den 31 augusti 2014 är det kraftigaste som Skåne råkat ut…
 • Kulturstråk ska binda ihop den kreativa staden

  Malmö kulturstråk är både en organisation och en idé om att binda ihop kulturupplevelser och kulturinstitutioner i staden. Första fokussträckan går från Folkets Park till Malmö Opera och inkluderar Friisgatan, Rådmansvången och Magistratsparken. Projektledaren Jimmy Arvidsson på kulturförvaltningen är den som håller i trådarna. – Kulturstråket är ett arbetsnamn vi hade från början, där man…
 • Norra Vallgatan Illustration Jernhusen & Kanozi Arkitekter

  Broar gör Nyhamnen till en del av stadskärnan

  En efter en växer de nya stadsdelarna fram i Malmö, det senaste i raden av stora projekt är Nyhamnen, området norr och nordöst om Malmö C, som vid färdigställningen nästan kommer ha fördubblat storleken på stadskärnan. – Centralstationen förlorar sin baksida, den kommer bara ha framsidor framöver, säger Lars Böhme på stadsbyggnadskontoret, projektledare för den…
 • Hyllievångsskolans park kommer fungera både som skolgård och som en kvarterspark för de boende i området.Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Mer än bara skola – nyckeln till att bygga för varje elevs bästa

  En ung stad och en relativt snabb befolkningstillväxt gör att behovet av förskolor och grundskolor i Malmö är stort. Stadens ambition om att växa inåt istället för utåt kräver nya infallsvinklar och idéer när det kommer till att skapa skolplatser för Malmös barn och ungdomar. – Det är inte helt lätt att veta hur mycket…
 • De polykristallina solcellerna på taket ger den karakteristiska blå färgen. Foto: Jørgen Jørgensen

  Solcellerna intar Malmös tak

  I slutet av mars 2017 lanserade stadsbyggnadskontoret i Malmö en miljöbyggstrategi. Den förmedlas via en färsk hemsida, som bland annat ska underlätta för Malmöbor att installera solceller på sina hus. – Det blir allt vanligare med solcellsanläggningar i Malmö. Det är verkligen en uppåtgående trend. Framför allt i nybyggnation men också hos bostadsrättsföreningar och villaägare,…
 • Förändringar och tillägg i den byggda miljön ska tillföra värden till fler än användarna. Funktioner, byggnaders placering, stadsrummens skala och miljöns utformning behöver samtidigt främja utevistelse och bidra till att människor möts och ser varandra. Foto: Åsa Svensson

  Kan arkitekturen få oss att må bättre?

  Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning, i synnerhet nu när vi det ska byggas både mycket, snabbt och bra. De investeringar och förändringar vi gör i våra byggda miljöer behöver leda till nya bostäder, men även nya attraktiva miljöer och upprustning av befintliga. Just nu pågår arbetet med ett arkitekturprogram för…
 • Cykelhuset Ohboy i Malmö, visualisering av ©Hauschild+Siegel

  Pilotprojekt i Malmö testar P-norm 0

  I Västra Hamnen i Malmö pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, Cykelhuset Ohboy, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas och utvärderas. Fastigheten, där Cykelhuset Ohboy byggs, ligger i Västra Hamnen med närhet till arbetsplatser och högskola,…
 • Tv: I mars 2016 öppnade Spinneriets förskola ovanpå köpcentret Mobilia. Förskolans utemiljö i två etage, utgör också köpcentrets tak. Förskolan har 72 platser fördelat på fyra avdelningar med bland annat gemensamt bibliotek, teaterrum och en ateljé. Th: Sjöhästens förskola samutnyttjar all sin utomhusmiljö med allmänheten, då förskolan är belägen i en park i Lugnet i centrala Malmö. Parken är inhägnad med staket med olåsta men barnsäkra grindar. ©Fotograf: Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

  Samutnyttjande för ett hållbart Malmö

  Samutnyttjande som sker på rätt sätt har potential att skapa naturliga mötesplatser för människor. Det kan också vara en del av lösningen på flera av de utmaningar som Malmö står inför. Resurseffektiv markanvändning blir allt mer angeläget ur en mängd perspektiv, särskilt i urbana miljöer som ofta strävar efter förtätning. Samutnyttjande kan vara en del…