Gröna tak – hur gör man? Två handböcker och en vägledning ute nu!

Nu finns två nya handböcker och en vägledning för gröna tak!

Den höga urbaniseringstakten i svenska storstadsregioner ställer nya krav på sättet att bygga. I Stockholm har man plockat ut flera områden där den nya, täta staden ska ta plats. Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet.

Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med rätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora defekter i slutresultatet.

Med stöd av Vinnova har ett samverkansprojekt mellan näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut tagit fram två handböcker och en vägledning om planering och projektering av gröna tak.

Läs online eller ladda ner på gronatakhandboken.se

På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: