• Stadens ekosystemtjänster

    Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra kategorier som anger vilken form av tjänst de levererar*. I det här inlägget beskriver vi kortfattat indelningen och vilka ekosystemtjänster som respektive kategori tillhandahåller. Då naturområden levererar flera ekosystemtjänster är det svårt att göra en exakt kategoriindelning. Kategoriseringen är ändå viktig för att synliggöra olika ekosystemtjänster och bidra till…
  • Gröna tak – hur gör man?

    Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister…