IQ Samhällsbyggnad

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Lunds kommun

Mistra Urban Futures

Nationell samverkan Innovationsplattformarna

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Naturskoleföreningen

Riksantikvarieämbetet

Situation Sthlm

Spårvagnsstäderna

Sociala värden och barnperspektiv inom stadsbyggnad – från fina ord till verkligt genomslag?

Frågor om social hållbarhet får allt högre prioritet inom flera områden i samhällsplaneringen. Vi kan idag stödja oss på både forskning och erfarenhet och flera olika metoder och verktyg testas för att få in perspektivet i planprocessen. Trots detta är vi många som upplever att de sociala värdena, och framförallt barnperspektivet, inte får tillräckligt gehör när besluten väl tas. Vad krävs för att de ska tas på allvar och få genomslag?

 • Av: Ekologigruppen

  Småbrutet ger urbana djup

  På vilka sätt kan värdetäta och myllrande stadslandskap ta form? Ett effektivt sätt kan vara att skapa det småbrutna och sätta förgrunden i dialog med det bakomliggande i fonden. När de olika skalnivåerna möts alstras de urbana djupen – vilket bidrar till att göra stadsmiljön mer attraktiv att vistas i.

  • Av: Urbio

   Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

   En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för de olika aktörerna i processen. Offentliga och privata aktörer måste göra en gemensam kraftsamling för att omsätta visionen i praktisk handling på lokal nivå. Det är slutsatser från projektet DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess – som nu publicerar sina projektresultat.

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Forskning och innovation för ett hållbart samhällsbyggande

    IQ Samhällsbyggnad har samordnat ett inspel från samhällsbyggnadssektorn till regeringens kommande forskningspolitik. Inspelet tar avstamp i klimatfrågan och den stora samhällsomställning som vi står inför och där forskning och innovation är nycklar för att vi ska lyckas. I inspelet finns förslag som accelererar omställningen.

    • Av: IQ Samhällsbyggnad

     Ökade mark- och fastighetsvärden kan finansiera kollektivtrafik

     Förbättringar i kollektivtrafiken förändrar inte bara människors möjligheter att förflytta sig, utan påverkar också mark- och fastighetsvärden. Genom markvärdefinansiering kan den markvärdestegring som uppstår till följd av förbättrad, eller utbyggd, kollektivtrafik användas för att finansiera investeringar i kollektivtrafiken.

     • Av: K2

      Digitaliseringen kräver nya arbetssätt

      Under hösten har BIM debatterats bland annat i Fastighetsnytt och Byggindustrin. Företrädare för föreningen BIM Alliance menar att BIM kräver mer än bara digitalisering av gamla arbetssätt. BIM och digitala tvillingar har visserligen stor betydelse när vi ska jobba datadrivet och utveckla samhällsbyggnadssektorn, men nya arbetssätt och affärsmodeller har ännu större betydelse.

      • Av: IQ Samhällsbyggnad